Tematska sjednica Gradskog vijeća: HDZ-ov prijedlog zaključaka

Radi očuvanja, zaštite i osiguranja Park Šume Marjan, kao izuzetno vrijednog i značajnog resursa za Grad Split koji se spominje i u prvom Statutu Grada Splita iz 1312. godine, a koji je i kroz dugu povijest bio u vlasništvu Splita, te proširivan darovnicama privatnih posjednika svome Gradu, HDZ je predložio slijedeće zaključke:

1. Tražimo uvođenje statusa lokalnih šuma, kao i u većini zemalja EU-a, što bi omogućilo poseban status za Park šumu Marjan u vlasništvu Grada Splita. Davanje gradskog vlasništva Republici Hrvatskoj predstavljalo bi centralizaciju, što je suprotno politici Ministarstva državne imovine koje lokalne resurse prepušta na upravljanje i korištenje jedinicama lokalne samouprave,. Zato dajemo potporu gradonačelniku Grada Splita da zatraži od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Zakona o šumama, koju bi pored državnog i privatnog vlasništva nad šumama, propisao i vlasništvo jedinica lokalne samouprave nad šumama, a što bi omogućilo Gradu Splitu nastavak gospodarenja Park šumom Marjan.

2. Gradsko vijeće Grada Splita traži od gradonačelnika Grada Splita, do donošenja izmjena Zakona o šumama vezano za vlasništvo, da zastane sa davanjem tabularne izjave kojom bi RH postala vlasnik Park šumom Marjan, dok Vlada RH i Hrvatski sabor ne rasprave predloženu inicijativu za izmjenu Zakona o šumama.

3. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da provedu utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta te evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, kao i da izvrše preklop i usklađenje svih čestica.

4. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da od nadležnih ministarstva zatraži donošenje podzakonskih propisa za poduzimanje mjera za sprječavana j širenja te suzbijanje štetnih organizama te provedbu mjera za protupožarnu zaštitu Park šume Marjan.

5. Zadužuje se gradonačelnik da zatraži od JU Park šuma Marjan i nadležnog Upravnog tijela zatraži donošenje novih i izmjenu postojećih zakonom propisanih akata u cilju zaštite, održavanja i upravljanja Park šumom Marjan.